MDH Corona Journaal van Maurice de Hond

In het MDH corona Journaal bespreekt opiniepeiler Maurice de Hond samen met presentatrice Fabienne de Vries. Onderstaande aflevering gaat over week 48: In deze aflevering van het MDH corona journaal wordt de verdere verloop van het coronavirus richting Kerst en Winter besproken. Ook worden er veel gestelde vragen over vaccinatie beantwoord.

MDH Corona Journaal kijken

Over MDH Corona Journaal

In deze online talkshow van Maurice de Hond en Fabienne de Vries bespreken ze elke week enkele belangrijke blog berichten. Het programma wordt ondersteund aan de hand van donaties door kijkers van de serie.

Hartelijk welkom allemaal bij het Corona Journaal Mijn naam is Fabienne de Vries en in dit journaal zal ik elke week samen met Maurice de Hond het laatste nieuwsomtrent Corona met u bespreken. Dat doen we aan de hand van de artikelen en blogs op zijn website maurice.nl en in dit eerste journaal gaan we dieper in op de wijze waarop het virus zich verspreidt en leggen we uit waarom angst geen goede raadgever is.

Daarnaast bespreken we een bijzonder aspect van de nieuwe routekaart met u en een bijzonder plan om ziekenhuizen te helpen voorkomen hun zorg te hoeven afschalen. Aan het eind laten we u zien hoe luchtreinigers kunnen helpen het Covid19 virus uit de lucht te halen. Premier Rutte hamert er elke keer op dat we onze handen moeten stukwassen en altijd 1,5 meter afstand moeten houden. Als we dat maar met z’n allen doen dan verdwijnt het virus.

Laten we even kijken wat hij zei bij de persconferentie: Dat is altijd de optelsom van ons niet voldoende houden aan de basisregels en we moeten uiteindelijk met z’n allen tot 2 kunnen tellen in Nederland, ja tot 2. Er zijn 2 maatregelen cruciaal: 1,5 meter en je handen stukwassen Ja Maurice, is dat voldoende? Nee, Fabienne, dat is niet voldoende.

Er zijn steeds meer wetenschappers die hebben vastgesteld dat het virus ook door de lucht heen gaat. En dan is handen wassen en 1,5 meter niet voldoende. In Duitsland hebben ze die overtuiging ook dat het door de lucht gaat. Kijk maar wat bondskanselier Merkel half augustus bij haar persconferentie heeft gezegd: Je hebt gehoord welke conclusie Merkel heeft getrokken: Aerosolen spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van het virus. De WHO en het RIVM zeggen echter dat het virus zich vooral via grote druppels verspreidt in de mond of neus van iemand anders. Kijk maar wat op de website van het RIVM vandaag nog staat.

Ondanks dat het nieuwe coronavirus nog een vrij nieuw virus is, waarvan nog lang niet alles bekend is, weten we dat andere mensen vooral via de wat grotere druppelsbesmet worden. De grote druppels komen niet zo ver, zelden verder dan 1,5 meter. Natuurkundigen echter zeggen dat de kans heel klein is dat als iemand hoest of praat, iemand andersbinnen 1 meter een druppel in zijn neus of mond krijgt. Wat veel gevaarlijker is als je een virus deeltje inademt. Die kan heel diep in de longen komen. Kijk maar eens naar dit plaatje. Op dit plaatje zie je de longen. De blauwe puntjes zijn de hele kleine aerosolen, de rode puntjes, die zijn beduidend groter. Je ziet diep in de longen vooral blauwe puntjes, de aerosolen terwijl de rode puntjes helemaal niet zo diep komen.

Nou, die aerosolen, dat zijn de gevaarlijkste, Omdat ze zo diep zitten, kunnen ze ontzettend huishouden in de longen. Eén van de meest toegankelijkeinterviews over dat onderwerp was met professor Bouma in OostOnline. Hij bevestigde datgene wat ik ookal in maart in andere studies had gelezen. Het virus verspreidt zich via delucht, via aerosolen en dat is de conclusie die Merkel ookal in augustus heeft getrokken. En als dat gebeurt, dan is hetgrote gevaar dat als je in besloten ruimtes bent met weinig ventilatie dan kunnen veel mensen besmet worden. Dan helpt 1,5 meter niet. Nou, dat was net het onderwerpwaar ik in april al in OP1 aandacht voor heb gevraagd.

Even kijken de komst van de Japansevereniging van virologen geloof ik. Kan je zeggen wat ze zien. Dit is met een snelle camera genomen Dit zijn die aerosolen en hier latenze zien hoe dus die druppeltjes blijven hangen als er geen goede ventilatie is en als de luchtvochtigheid niet goed is. In herfst en winter zitten we meerbinnen en hebben we ook geen ramen open. Dan is het risico op aerosolen het grootst en kunnen veel mensen tegelijk besmet worden. En daarom is het zo belangrijkdat premier Rutte elke keer als hij het over het virus heeft nietalleen over handen stuk wassen praat maar ook praat over aerosolen enhet gevaar ervan en dat er moet geventileerd worden. Als hij dat namelijk niet doet,is de kans klein dat het aantal besmettingen duidelijk gaat dalen en zitten we tot aan maart-april opgescheept met alle maatregelen. Op onze website hebben we daarveel over geschreven, onder andere dit artikel. Zelfs als de premier blijft weigerendit te doen, kunt u gelukkig wel uw maatregelen treffen. En uit de vele mails die ik sindsapril heb ontvangen, weet ik ook dat dat gebeurt.

Gelukkig maar. De overheid is deze week met eenzogenaamde routekaart gekomen. Deze vindt u op het Dashboard coronavirus. Er zijn vier risicoprofielen, oplopend van waakzaam tot zeer ernstig De maatregelen die dus nu genomen zijn,die horen bij het zwaarste risico profiel. Zeer ernstig dus. maar wat is precies hier de bedoeling van Met behulp van het risicoprofielwordt bepaald welke maatregelen er in die regio moeten worden genomen, Neemt het risicoprofiel toe, worden het zwaardere maatregelen.

Neemt het risicoprofiel af? Dan worden die maatregelen afgeschaald. Maar dan is natuurlijk cruciaal: hoe bepaal je het risicoprofiel van die regio? Nou, dat gebeurt met data van hetRIVM en daar zijn nogal wat problemen mee. Deze week is gepubliceerd dat hun ziekenhuisopnamecijfers niet kloppen. Die zijn inmiddels aangepast. Nou, de indicator om het risicoprofielper regio te bepalen, is het aantal positieve testen wat er in een week is uitgekomen per 100 000 inwoners. Als die waarde hoger dan 250 is,dan zit je in het hoogste risicoprofiel. en dat zijn de zwaarste maatregelen, maar is iets heel geks aan de hand, namelijk het is onafhankelijk van het aantal testen dat is uitgevoerd. In Nederland laat niet iedereen zich testen. de verhouding is volgens het RIVM 1 op vijf.

De afgelopen week heeft de GGD een kwart meer testen uitgevoerd en zijn van plan om de komende weken dat aantal zelfs te verdubbelen. En dat gaat grote gevolgen hebbenvoor het risicoprofiel van uw regio. Ik zal het u uitleggen. Stel dat er in uw regio 10.000 testen zijn uitgevoerd en dat 10% van die mensen positief hebben getest. Dat zijn er dus 1.000 positieve testen.

En neem nou eens aan dat het veelbeter gaat in uw regio, maar er zijn 20.000 testen uitgevoerden maar 5% is positief getest. En wat is dan het aantal? wederom 1.000 positief getesten, dus terwijl het in uw regio duidelijkbeter gaat door het aantal positieve getesteblijft het risicoprofiel in uw regio gelijk. En dat is nou net het probleemwaar ik al een tijd op wijs. De data waarmee gewerkt wordt zijnniet accuraat en de interpretatie is niet juist. Op onze website hebben we daarvaak over gesproken. Bijvoorbeeld in dit artikel, Ik weet niet hoe het met u zit,maar ik ken best wel veel mensen die toch wel heel erg bang zijn,waaronder ook ikzelf, om besmet te raken of misschien wel te overlijden. Maar Maurice hoe bang moeten we nu eigenlijk zijn? Ik begrijp wel dat heel veel mensenbang zijn met alles wat je hoort, ziet of leest over het virus. Die denken dat ze snel besmet kunnenworden en dat ze er dan aan doodgaan. Maar het RIVM heeft een overzichtvan de cijfers. En dan blijkt onder 70 jaar zijn 750 mensen aan het virus of met het virus overleden.

Dat zijn ook meestal mensen die nog andere kwalen, dat heet onderliggend lijden, hadden. Ik heb een vriendin van 63 en dieis ontzettend bang. Ze is verder gezond, maar heelerg angstig. Ik ben haar eens gaan voorrekenen. haar specifieke situatie: tussen de 60 en 64 jaar zijn er 53 vrouwen overleden. volgens de cijfers van het RIVM. In Nederland zijn er 550.000 vrouwen in die leeftijdklasse dus gemiddeld is er 1 op de 10.000 vrouwen overleden aan dit virus. Maar we weten dat 3 van de 4 van de mensen die overleden zijn, onderliggend lijden hadden. Mijn vriendin is kerngezond, duslaten we eens aannemen dat haar sterftekans bij dit virus 1 op de 25.000 is. Als er een rij deuren zou zijn vanAmsterdam tot Utrecht en slechts achter 1 van die deuren ligt een virus die je kan doden. Zou jij dan bang zijn om 1 deur te openen? Nou, toen ik dat vertelde aan mijnvriendin begreep ze het, begreep ze hoe klein de kans was om te overlijden en was ze eigenlijkveel geruster dan ze daarvoor was.

Op maurice.nl staat deze tabel met de sterftekansen per leeftijdsklasse. Trouwens, mijn vriendin is 63 jaar. Maar als je een vrouw bent tussende 45 en 49 jaar, dan zijn die sterftekansen nog veel kleiner. Dan zou de rij deuren van Amsterdamlopen tot en met Parijs. En bij vrouwen onder de 30 jaarkunnen we dit niet eens doen, want er is nog geen enkele vrouwin Nederland onder de 30 jaar aan Covid-19 overleden. En dat is zo verschrikkelijk belangrijkom te beseffen. Alleen als je precies weet watje risico’s zijn, dan kan je ook metje angsten omgaan. en dat is pas goed voor je gezondheid. Het grote probleem in maart bleekte zijn dat de IC’s te weinig capaciteit hadden. In deze grafiek ziet u het aantalnieuwe patiënten met Covid-19 op de verpleegafdeling per dag. Eind maart waren dat er op hethoogtepunt bijna 600. Door de toename van de afgelopen2 maanden is men bang dat we weer naar een situatie toegroeienwaar andere patiënten moeten worden afgezegd. Afgelopen week bleken meerdereziekenhuizen er al mee begonnen te zijn. Maurice, het is toch bestwel een groot probleem. die ziekenhuizen, die bedden, het zorgpersoneel.

Wat zou de oplossing kunnen zijnvolgens jou? De toename van Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen is een groot probleem. In de 75 ziekenhuizenwaar deze patiënten liggen, zijn ze al de reguliere zorg aanhet afschalen en er moet dus een creatieve oplossingvoor gevonden worden. In China en Spanje hebben ze binnen3 weken een nieuw ziekenhuis uit de grond gestampt. In Israël hebben ze een parkeergaragehelemaal als ziekenhuis ingericht. Waarom proberen we dat ook niet? We hoeven geen nieuw gebouw neer te zetten. We hebben een heel leeg gebouw,namelijk de RAI, met zelfs daarnaast een heel leeg hotel, net klaar, met 650 kamers Als we dat hele complex nu als Covid-19ziekenhuis inrichten Het leger gaat de RAI hallen inen maakt er een ziekenhuis van.

Het hotel wordt gebruikt voor zorgpersoneelen voor familie. Personeel is inderdaad een probleem,maar als we ons goed kunnen herinneren, bijvoorbeeld in Bergamo,kwam er een heel vliegtuig met doktoren en verpleegsters uitCuba om daar te helpen. Waarom proberen we dat niet? En ik weet ook eigenlijk een helegoeie projectleider. Ik ben altijd heel geïmponeerddoor die Sietse Bakker. Die is de projectleider van hetEurovisie Songfestival. Als we zo iemand daar de leidervan maken, dan wordt het een project wat door heel Nederlandgedragen wordt. En het mooie is, de andere ziekenhuizenkunnen hun Covid-19 patiënten daar naartoe sturen.

En ze hoeven een reguliere zorgniet af te schalen. Maurice heeft het al gehad overhet belang van goede ventilatie, daardoor worden de aerosolen snel verdrevenen vormen zij minder een bedreiging. Daarnaast wijzen deskundigen eropde luchtvochtigheid in huis naar minimaal 40 procent te brengen. Ook dat zorgt voor minder aerosolen in de lucht. Bovendien is het zeker in het tweededeel van het najaar en de winter belangrijk om luchtreinigerste hebben die kunnen zorgen voor het verdwijnen van een grootdeel van de schadelijke zwevende virusdeeltjes. Op Maurice.nl is een uitgebreid blog geplaatst met informatie over de verschillende soorten luchtreinigers en het aanbodop de Nederlandse markt. Ook treft u daar een kleine documentaireaan over 2 manieren om de lucht te reinigen, namelijkvia ionisatie en via UV-C licht. Laat maar eens kijken naar eenklein stukje en zien hoe het er in China, Duitsland en zelfs inde Tweede Kamer aan toe gaat. Ionisatie is dat jij elektronen in de ruimte schiet. Die hebben de zelfde lading en daardoor ketsen ze ook door de hele ruimte heen. En op deze manier kun je mensenop afstand virusvrij maken. Hij heeft daar ontzettend veelervaring mee en is in China werkelijk een grootheid.

En toen ik over het coronavirus hoordeen de gegevens kreeg uit Zweden en dat heb ik gelijk doorgestuurd naar mijn vrienden in China en die zijn dat wel gaan uitwerken. En die zijn wel tot actie overgegaan en die hebben wel in Wuhan in alle ziekenhuizen dat uitgevoerd. Het trieste van het hele verhaalis dat de RIVM ontkent aan alle kanten de ionisatie. Door omstandigheden kwam ik erachter dat er 55 ionisatoren in de Tweede Kamer staan te draaien. De Tweede Kamer zit dus zelf inde geïoniseerde lucht.

Op de website kunt u de hele documentaireterugvinden en wellicht helpt het u om voor uw eigen situatiede juiste keuzes te maken. Dit was alweer de eerste afleveringvan het Corona Journaal. Mocht u nou meer informatie willenover de wekelijkse cijfers, dan kunt u elke woensdagmiddag om 4 uur kijken naar een Q&A tussen Vincent Everts en Maurice. Hierin bespreken en interpreteren zijde cijfers die dinsdag door het RIVM gepubliceerd worden. Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van het MDH Corona Journaal, voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot dan..

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie