Overzicht Risiconiveaus – Routekaart coronamaatregelen

Risiconiveaus opzoeken

De routekaart geeft de coronamaatregelen aan die bij elk risiconiveau hoort. Mogelijk dat het risiconiveau per regio verschilt. Zodra de risico niveaus per regio bekend zijn gemaakt door het RIVM zullen wij deze toevoegen. Dan kunt u hieronder het risiconiveau opzoeken per stad, provincie of gemeente.

Ook kunt u via onze Corona kaart Nederland alle andere statistieken vinden m.b.t het coronavirus. Zoals het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal doden.

👇Zoek risiconiveau op woonplaats, regio of land👇

Kaart Risiconiveaus

Legenda (Klik op niveau voor details)
kaart risiconiveau Coronavirus Nederland zoeken per regio 2020
Kaart met Risiconiveau van de Veiligheidsregio’s in Nederland.

RISICO niveaus – Routekaart maatregelen

risiconiveau kaart coronamaatregelen gelekt 13 oktober 2020
👇Scroll verder om de maatregelen in detail te bekijken👇

Uiteraard wilt u graag weten wat elk risiconiveau inhoud en welke maatregelen hierbij horen. Hieronder geven wij van elk risiconiveau aan welke maatregelen hierbij horen.

Risiconiveau 1: Waakzaam

Wanneer risiconiveau 1 – waakzaam?

Positieve testen per 100.000 inwoners per week <50

Er is sprake van een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. Kwetsbare groepen dienen alert te zijn. Het bron-en contactonderzoek is overwegend effectief. Maatregelen worden voldoende nageleefd en zijn te handhaven. Er is voldoende regionale zorgcapaciteit beschikbaar. Aanvullende maatregelen zijn erop gericht om de bestaande aanpak beter te laten functioneren.

Verplichte Coronamaatregelen niveau 1

Samenkomen

 • Registratie en placering bij bijeenkomsten groter dan 100 (binnen) of 250 (buiten) personen
 • Meldplicht voor evenementen groter dan 100 personen
 • Placering in eet- en drinkgelegenheden

Opening- en sluitingstijden

 • Nachtclubs en discotheken sluiten
 • Tijdelijke sluiting van locaties bij constatering bronbesmetting.

Overige maatregelen

 • Preventieve maatregelen gericht op voorkomen van clusteruitbraken
 • hoog-risicosectoren.
 • Prioriteren van handhavingscapaciteit op naleving van basisregels
 • Afspraken met brancheorganisaties tot striktere naleving van bedrijfsprotocollen.
 • Afspraken met vakbonden en werkgeversorganisaties over implementatie en naleving van thuiswerken.
 • Instellingen in de langdurige zorg treffen maatregelen onder andere voor:
  • Het uitvoeren van een gezondheidscheck en registratie bij bezoek
  • Het aanbieden van online alternatieven voor activiteiten en evenementen voor kwetsbare personen.
 • Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen voor de langdurige zorg conform risico-inschatting zorgprofessional.

Aanbevolen maatregelen

Samenkomen

 • n.v.t.

Opening- en sluitingstijden

 • Vervroegde sluiting van eet- en drinkgelegenheden om 01.00 uur, laatste
 • inloop om 00.00 uur

Overige maatregelen

 • Gerichte doelgroepencommunicatie
 • Registratieplicht, triage en reservering voor contactberoepen.

Contextindicatoren

 • Percentage positieve testen per week: minder dan 5%
 • Aantal IC-opnamen: minder dan 10
 • Aantal ziekenhuisopnamen: minder dan 40
 • R-waarde: minder dan 1,0
 • Percentage verpleeghuislocaties met minimaal 1 besmette bewoner
 • Naleving voldoende en handhaafbaar

👇Zoek risiconiveau op woonplaats, regio of land👇

Risiconiveau 2: Zorgelijk

Wanneer risiconiveau 2 – zorgelijk?

Positieve testen per 100.000 inwoners per week: 50 – 150

De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om kwetsbaren groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De druk op de regionale zorgcapaciteit neemt toe. De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar een beheersbare situatie.

Verplichte Coronamaatregelen niveau 2

Samenkomen

 • Verbieden van bijeenkomsten in publieke plaatsen groter dan 60 (binnen) of 80 (buiten) personen
 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 6 personen.

Opening- en sluitingstijden

 • Inzetten van venstertijden voor kwetsbare groepen in detailhandel levensmiddelenbranche (zoals supermarkten) vanaf bepaalde grootte.
 • Vervroegde sluiting van eet- en drinkgelegenheden om 01.00 uur, laatste inloop om 00.00 uur

Overige maatregelen

 • Dringend advies om het aantal reisbewegingen te beperken
 • De DPG heeft contact met zorginstellingen in de langdurige zorg over te nemen maatregelen met name over:
 • de inzet van (preventief) persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers en bezoekers bij verpleeghuizen en locaties waar het risico vergelijkbaar is
  • het verkleinen of scheiden van dagbestedingsgroepen tussen bewoners van een instelling en andere deelnemers
 • het beperken van bezoek (m.u.v. palliatieve fase en jeugdhulpaanbieders).
 • Preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgmedewerkers bij zorg en ondersteuning thuis.
 • Gerichte doelgroepencommunicatie.

Aanbevolen maatregelen

Samenkomen

 • Beperken maximale groepsgrootte
 • Beperken van publiek bij zowel amateur als professionele
 • sportwedstrijden
 • Sluiten van kleedkamers bij sportclubs en verenigingen
 • Verkleinen van logiescapaciteit in hotels, vakantieparken e.d.
 • Reserveren tijdsslot in sectoren met bezoekersstromen (bijvoorbeeld pretparken, musea e.d.). Veiligheidsregio’s bepalen per locatie het maximum aantal toe te laten bezoekers.

Opening- en sluitingstijden

 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden om 22.00 uur, laatste inloop om 21.00 uur. Sluiting geldt alleen voor delen van locatie met horecafunctie.
 • Sluiting van (sport)kantines
 • Verbod om na 22:00u in de openbare ruimte alcoholische dranken voor handen te hebben of te nuttigen
 • Verbod om na 22:00u alcoholische dranken te verkopen
 • Toegang sluiten van drukke publieke locaties (bv- parken, stranden en winkelstraten)
 • Sluiting detailhandel inclusief avondwinkels om 20.00 uur, m.u.v. levensmiddelenbranche.

Overige maatregelen

 • Intensievere doelgroepencommunicatie.
 • Registratieplicht, triage en reservering voor contactberoepen.
 • Werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om basisregels te implementeren (continueren).
 • Noodopvang voor kinderen in zeer kwetsbare situaties organiseren
 • Extra aandacht voor het organiseren van:
  • invulling van werk, opleiding of dagbesteding thuis
  • inlooplocaties voor dak- en thuislozen.
 • Intensivering aanbod digitale mogelijkheden voor begeleidings- of behandelcontact, op basis van goed overleg tussen cliënt en hulpverlener

Contextindicatoren

 • Percentage positieve testen per week: 5 – 10% en/of
 • Eén naastgelegen regio is opgeschaald naar ‘ernstig’, en/of
 • Er gelden landelijke maatregelen voor alle regio’s.
 • Aantal IC-opnamen: minder dan 10
 • Aantal ziekenhuisopnamen: minder dan 40
 • R-waarde: Circa 1,0
 • Percentage verpleeghuislocaties met minimaal 1 besmette bewoner
 • Naleving onvoldoende

👇Zoek op risico kaart Nederland uw woonplaats op👇

Risiconiveau 3: Ernstig

Wanneer risiconiveau 3 – Ernstig?

Positieve testen per 100.000 inwoners per week >150

Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam). Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het virus te krijgen.

Verplichte Coronamaatregelen niveau 3

Samenkomen

 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (excl. kinderen tot 13 jaar)
 • Verbieden van bijeenkomsten in publieke plaatsen groter dan 30 (binnen) of 40 (buiten) personen
 • Verbieden van publiek bij wedstrijden, professionals en amateurs.
 • Reserveren tijdsslot in sectoren met bezoekersstromen (bijvoorbeeld pretparken, musea e.d.). Veiligheidsregio’s bepalen per locatie het maximum aantal toe te laten bezoekers.

Opening- en sluitingstijden

 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden om 22.00 uur, laatste inloop om 21.00 uur
 • Sluiting van (sport)kantines

Overige maatregelen

 • Thuiswerken, tenzij het niet kan. Afspraken met werkgevers en vakbonden over striktere naleving van bestaande protocollen.
 • De DPG heeft contact met zorginstellingen in de langdurige zorg over extra te nemen maatregelen met name over:
  • het verder beperken bezoek (m.u.v. palliatieve fase en jeugdhulpaanbieders)
  • het verder verkleinen of scheiden van de dagbesteding tussen bewoners van een instelling en andere deelnemers.
 • Intensievere doelgroepencommunicatie
 • Voor vakanties in het binnenland geldt dringend advies blijf zo veel mogelijk op je vakantieadres, reis zo min mogelijk, beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke momenten.
 • Voor reizen naar het buitenland, volg de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.
 • Registratieplicht, triage en reservering voor contactberoepen.

Aanbevolen maatregelen

Samenkomen

 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (excl. kinderen tot 13 jaar); max. 1 groep per dag.
 • Beperken maximale groepsgrootte naar 4 personen
 • Dringend advies om geen (jongeren)groepsreizen te ondernemen,
 • Sluiten van kleedkamers bij sportclubs en verenigingen
 • Reserveren tijdsslot in sectoren met bezoekersstromen (bijvoorbeeld pretparken, musea e.d.). Veiligheidsregio’s bepalen per locatie het maximum aantal toe te laten bezoekers.
 • Verbod op alle evenementen (m.u.v. markten, drive-in bioscopen/theaters, beurzen, congressen en wedstrijden)

Opening- en sluitingstijden

 • Sluiten van publieke ruimtes in (onderwijs)instellingen
 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops. Sluiting geldt alleen voor delen van locatie met horecafunctie.
 • Sluiting detailhandel inclusief avondwinkels om 20.00 uur, m.u.v. levensmiddelenbranche

Overige maatregelen

 • Voor vakanties in het binnenland geldt dringend advies blijf zo veel mogelijk op je vakantieadres, reis zo min mogelijk, beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke momenten.
 • Voor reizen naar het buitenland, volg de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.
 • Verbod om na 20:00u in de openbare ruimte alcoholische dranken voor handen te hebben of te nuttigen
 • Verbod om na 20:00u alcoholische dranken te verkopen
 • Voor volwassenen geldt: alleen sportbeoefening op 1,5m afstand en individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 personen.
 • Uitzondering: kinderen tot 18 jaar.
 • Verbieden sportwedstrijden bij volwassen
 • Verbieden sportwedstrijden bij jeugd

Contextindicatoren

 • Percentage positieve testen per week: meer dan 10%
 • Aantal IC-opnamen: 10 – 20
 • Aantal ziekenhuisopnamen: 40 – 80
 • R-waarde: Meer dan 1,0
 • Percentage verpleeghuislocaties met minimaal 1 besmette bewoner
 • Naleving onvoldoende

👇Zoek op onze corona kaart nederland👇

Risiconiveau 4: Zeer Ernstig

Wanneer risiconiveau 4 – Zeer Ernstig?

Positieve testen per 100.000 inwoners per week > 250

Verplichte Coronamaatregelen niveau 4

Samenkomen

 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (excl. kinderen tot 13 jaar); max. 1 groep per dag.
 • Verbod op alle evenementen (m.u.v. markten, drive-in bioscopen/ theaters, beurzen, congressen en wedstrijden
 • Beperken maximale groepsgrootte naar 4 personen
 • Aantal personen per ruimte binnen: maximum 30 personen.

Openings- en sluitingstijden

 • Sluiten van publieke ruimtes in (onderwijs)instellingen
 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops. Sluiting geldt alleen voor delen van locatie met horecafunctie.
 • Sluiting detailhandel om 20:00u en geen koopavonden. (m.u.v. levensmiddelenbranche)

Overige maatregelen

 • Verbieden sportwedstrijden bij volwassen
 • Verbieden sportwedstrijden bij jeugd
 • Voor volwassenen geldt: alleen sportbeoefening op 1,5m afstand en individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 personen. Uitzondering: kinderen tot 18 jaar.
 • Verbod om na 20:00u in de openbare ruimte alcoholische dranken voor handen te hebben of te nuttigen
 • Verbod om na 20:00u alcoholische dranken te verkopen

Aanbevolen maatregelen

Samenkomen

 • Dringend advies om geen (jongeren)groepsreizen te ondernemen
 • Beperken maximale groepsgrootte naar 2 personen

Openings- en sluitingstijden

 • Sluiten van sectoren met veel bezoekersstromen (bijvoorbeeld pretparken, musea e.d.)

Overige maatregelen

 • Een verbod op openstelling sanitaire voorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties
 • Voor iedereen incl. jeugd, geldt de anderhalve meter afstand bij sporten (uitzonderingspositie jeugd wordt opgeheven).
 • Sluiten binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna’s, seksclubs.
 • De DPG heeft contact met zorginstellingen in de langdurige zorg over extra te nemen maatregelen met name over alternatieven voor dagbesteding voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar).
 • Alleen fysiek onderwijs in het po en vo. Online onderwijs in het mbo en hoger onderwijs, m.u.v. begeleiding kwetsbare studenten, praktijkonderwijs, thuisonderwijs, toetsing en examens.

Lockdown (te overwegen)

 • Alleen nog online onderwijs voor mbo en hoger onderwijs.
 • Herijking afspraken over bovenbouw VO.
 • Verbod op alle sportactiviteiten binnen en bij sportactiviteiten buiten maximale groepsgrootte van 2 personen en met 1,5m afstand.
 • Sluiten van kleedkamers bij sportclubs en verenigingen
 • Dringend advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek af te leggen of te ontvangen
 • Sluiten alle locaties met veel bezoekersstromen, inclusief recreatieterreinen (uitgezonderd vakantieparken), musea, pretparken e.d.
 • Dringend advies om niet-noodzakelijke reizen binnen- en buitenland te vermijden.
 • Alle bijeenkomsten, samenkomsten zijn verboden.
 • De DPG heeft contact met zorginstellingen in de langdurige zorg over extra te nemen maatregelen met name over alternatieven voor dagbesteding voor thuiswonenden (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar).

Contextindicatoren

 • Aantal IC-opnamen: 20 of meer
 • Aantal ziekenhuisopnamen: 80 of meer
 • R-waarde: meer dan 1,0
 • Percentage verpleeghuislocaties met minimaal 1 besmette bewoner.
 • Naleving onvoldoende

Uitzonderingen (voor alle risiconiveaus)

Op basis van de grondwet

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
 • Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden
 • De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • Uitoefenen verenigingsrecht
 • Verkiezingen in het kader van de Kieswet
 • Eigen woning en personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn.
 • Recht op vrije beweging in verpleeghuizen (PM)

Om Economische redenen

 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte
 • Groepsvorming in het kader van beroep of bedrijf
 • Hotels voor logies, afhaalfuncties horeca en airside luchthavens

Maatschappelijk wenselijk

 • Personen bij een uitvaart
 • Personen bij een huwelijksvoltrekking
 • Personen die theater, dans, muziek in de vorm van culturele uiting of als sport beoefenen (max 30).
 • Personen met een handicap
 • Sporters (volwassen en jeugd) met een A-status op aangewezen topsportlocaties en voetbal (Eredivisie en Eerste Divisie) incl. overig personeel in “bubbel”

Geen medische noodzaak

 • Kinderen tot en met 12 jaar

Sector specifiek

 • Zorg, onderwijs en kinderopvang
 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • Luchthavens

Bron: routekaart_coronamaatregelen_1310.pdf gepubliceer door Volkskrant.nl

Persconferenties

 • 1G-beleid kan het verschil maken
  Vanaf 25 februari zal het 1G-beleid van toepassing zijn op binnen evenementen met meer dan 500 bezoekers die geen vaste zitplaats hebben: zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde deelnemers zullen een negatief coronabewijs moeten overleggen alvorens te worden toegelaten.
 • Fase 2 van de versoepelingen gaat vandaag in
  Vandaag zijn de Coronamaatregelen opnieuw versoepeld. Fase 2 van de stap-voor-stap-strategie van de regering, die afgelopen dinsdag werd onthuld, is nu van kracht. Als gevolg daarvan zullen het horeca- en de culturele sector later open kunnen blijven,
 • NS niet blij met mondkapjesbeleid in het OV
  Nederland hervat zijn normaliteit. We nemen afscheid van veel dingen, maar niet van de mondkapjes. Waarom moeten die nog steeds verplicht gedragen worden in het openbaar vervoer? NS daarentegen vindt het onterecht. Hij zegt: “We kunnen het
 • “Het land gaat weer open”, zegt Kuipers
  “Het land gaat weer open“, zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) optimistisch tijdens misschien wel de laatste coronapersconferentie. Het grootste risico is dat er een nieuwe variant opduikt, waardoor mensen in groten getale ernstig ziek worden en de
 • Blij met versoepelingen, maar niet met 1G
  De versoepeling van de coronamaatregelen heeft uiteraard veel Nederlandse burgers, bedrijven en instellingen verheugd. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maakte de versoepelingen dinsdagavond bekend op een persconferentie. In de hotelsector en de kunstsector bijvoorbeeld zal veel meer

Bekijk ook zeker:

Laat hieronder uw mening weten

Corona-teller.nl heeft geen verstandhouding met overheidsinstanties als GGD, RIVM of andere teststraten genoemd in artikelen en links. Dit is een ongebonden website met een eigen redactie